1. Företagsdata

COMERCIAL NOEL, S.L. är ägare och förvaltare med NIF B58377243, har sitt säte på Calle Pelai 46, Barcelona,​​ och med e-postadressen [email protected] och dess verksamhet avser detaljhandel med textilier, kläder och skor.

 

2. Ämne och innehåll på webbplatsen.

Syftet med detta juridiska meddelande är att fastställa de allmänna villkoren som reglerar åtkomst och allmän användning av denna webbplats av alla användare, så åtkomst och användning av densamma innebär nödvändigtvis inlämnande och godkännande av de allmänna villkoren i detta juridiska meddelande. Webbplatsen www.sjbah.com är av rent informativ karaktär för att beskriva COMERCIAL NOEL, S.L. aktiviteter och tjänster. Informationen som publiceras, i synnerhet nyhetsbrev och bulletiner, utgör inte under några omständigheter råd. Användningen är användarens ansvar. COMERCIAL NOEL, S.L. kommer inte i något fall att ansvara för eventuella fel eller utelämnanden som kan finnas i den publicerade informationen, inte heller för användningen som kan göras av den. Länkarna på denna webbplats kan leda användaren till andra webbplatser som hanteras av tredje part. COMERCIAL NOEL, S.L. ansvarar inte för innehållet eller tillståndet på dessa sidor, och åtkomst till dem via denna sida innebär inte att COMERCIAL NOEL, S.L. rekommenderar eller godkänner deras innehåll.

 

3. Använd

I händelse av att användaren registrerar sig för ingående eller köp av någon tjänst som erbjuds på denna webbplats, är användaren ansvarig för att tillhandahålla sanningsenlig och laglig information. Om användaren förses med ett lösenord genom registrering, förbinder sig användaren att använda lösenordet samvetsgrant för att komma åt dessa tjänster och hålla det hemligt. Folglich sind die Benutzer für die ordnungsgemäße Aufbewahrung und Vertraulichkeit aller von COMERCIAL NOEL, S.L. bereitgestellten Kennungen und/oder Passwörter verantwortlich und verpflichten sich, deren Verwendung weder vorübergehend noch dauerhaft an Dritte zu übertragen oder Außenstehenden den Zugriff zu ermöglichen. Användaren är ansvarig för olaglig användning av tjänsterna av en obehörig tredje part som använder ett lösenord för detta ändamål på grund av felaktig användning eller förlust av lösenordet av användaren. Baserat på ovanstående är användaren skyldig att omedelbart informera den COMERCIAL NOEL, S.L. kontaktadressen om alla fakta som tillåter felaktig användning av identifierare och/eller lösenord, såsom: stöld, förlust eller obehörig åtkomst för att fortsätta till omedelbar uppsägning. Så länge sådana fakta inte kommuniceras, kommer COMERCIAL NOEL, S.L. att vara befriad från allt ansvar som kan uppstå från obehörig användning av identifierare eller lösenord av obehöriga tredje parter. Användningen av denna webbplats av någon person tillskriver tillståndet för dess användare, som accepterar att nämnda användning sker under deras ensamma ansvar, för vilket användaren samtycker till att noggrant och troget följa eventuella ytterligare instruktioner från COMERCIAL NOEL, S.L. eller av personal som auktoriserats av den angående användning av denna webbplats och dess innehåll. Användaren samtycker till att inte använda informationen, aktiviteterna, produkterna eller tjänsterna som COMERCIAL NOEL, S.L. gör tillgängliga för att utföra aktiviteter som strider mot lag, moral eller allmän ordning och i allmänhet att använda den i enlighet med dessa villkor. Därför förbinder sig användaren att använda innehållet på ett noggrant, korrekt och lagligt sätt och samtycker i synnerhet till att avstå från:

(1) Använd innehållet för ändamål eller effekter som strider mot lag, moral och allmänt accepterad god sed eller allmän ordning.

(2) Reproducera eller kopiera, distribuera, tillåta allmänhetens tillgång genom någon form av offentlig kommunikation, omvandla eller modifiera innehållet, såvida du inte har tillstånd från innehavaren av motsvarande rättigheter eller om detta är lagligt tillåtet.

(3) Använd innehållet och i synnerhet informationen av något slag som erhållits via sidan eller tjänsterna för att skicka reklam, kommunikation för direktförsäljningsändamål eller med någon annan form av kommersiellt syfte, oönskade meddelanden riktade till ett flertal, oavsett dess syfte, samt att avstå från att marknadsföra eller avslöja denna information på något sätt.

I vart fall ansvarar inte COMERCIAL NOEL, S.L. för eventuella skador som användarens datorutrustning kan drabbas av på grund av att användaren har kommit in på portalen eller använt den felaktigt eller av oaktsamhet.

 

4. Enlaces en el presente portal

Användaren som vill införa en länk från sin egen webbsida i denna portal måste i förväg vara auktoriserad och skriftligen av COMERCIAL NOEL, S.L. .

 

5. Ansvar och garantier

COMERCIAL NOEL, S.L. garanterar inte lagligheten, tillförlitligheten, användbarheten, sanningshalten eller riktigheten hos tjänsterna eller informationen som tillhandahålls via denna webbplats. Följaktligen garanterar COMERCIAL NOEL, S.L. inte och ansvarar inte heller för:

(1) Kontinuiteten i innehållet på denna webbplats.

(2) Frånvaron av fel i detta innehåll eller korrigering av eventuella defekter som kan uppstå.

(3) Frånvaron av virus och/eller andra skadliga komponenter på denna webbplats eller på servern som är värd för den.

(4) Osårbarheten hos denna webbplats och/eller ogenomträngligheten hos de säkerhetsåtgärder som vidtagits på den.

(5) Bristen på användbarhet eller prestanda för innehållet på denna webbplats.

Skador eller förluster som orsakats, till honom själv eller till en tredje part, av någon person som bryter mot de villkor, regler och instruktioner som COMERCIAL NOEL, S.L. upprättar på denna webbplats eller genom brott mot COMERCIAL NOEL, S.L. säkerhetssystem.

COMERCIAL NOEL, S.L. förklarar dock att det har vidtagit alla nödvändiga åtgärder, inom sina möjligheter och det tekniska tillståndet, för att garantera driften av denna webbplats och förhindra förekomsten och överföringen av virus och andra skadliga komponenter till användarna. I vart fall ansvarar inte COMERCIAL NOEL, S.L. för eventuella skador som användarens datorutrustning kan drabbas av på grund av att användaren har kommit in på portalen eller använt den felaktigt eller av oaktsamhet.

 

6. Tillämplig lag och jurisdiktion

De relationer som upprättas mellan COMERCIAL NOEL, S.L. och användaren kommer att styras av bestämmelserna i gällande bestämmelser om tillämplig lagstiftning och den behöriga jurisdiktionen. Spansk lag kommer att vara den enda tillämpliga. För fall där bestämmelserna ger möjlighet för parterna att uttryckligen underkasta sig en jurisdiktion, ställer sig COMERCIAL NOEL, S.L. och användaren, som uttryckligen avstår från annan jurisdiktion som kan motsvara dem, till domstolarna och domstolarna i staden Barcelona.

 

 

2023 Copyright © COMERCIAL NOEL, S.L. Med ensamrätt.